دراین نشست که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۶ در”ساختمان خدمات اجتماعی منطقه۱۰ واقع در خیابان قزوین” برگزار شده بود، سرکار خانم مقدم ،مسئول امور بانوان ، جمعی از زنان کارآفرین و آقای محبی بانکدار اجتماعی (گروه ویژه) و سرکار خانم جزنی کارشناس انجمن استان تهران حضور داشتند .

دراین جلسه خانم جزنی کارشناس انجمن استان تهران و آقای محبی در سخنان مبسوطی ، به نقش و جایگاه شبکه کارافرین اجتماعی رسالت در تحقق اقتصاد مقاومتی ، کارافرینی اجتماعی و توسعه پایدار پرداختند .

photo_2018-01-13_15-41-48

ازآنجایی که مهمترین مسأله کشور اشتغال است و کانونها بهترین ظرفیت جهت ترویج فرهنگ قرض الحسنه و کارافرینی اجتماعی می باشد . چراکه تشکیل کانونها ، همیاری اجتماعی را بدنبال دارد و همیاری اجتماعی منجر به توسعه کارافرینی اجتماعی می شود.در ادامه آقای محبی نماینده بانکداراجتماعی ” گروه ویژه” ضمن تشریح فرایند عملیات بانک قرض الحسنه رسالت به سؤالات حاضرین پاسخ دادند.

سرکار خانم مقدم مسئول امور بانوان نیز ضمن استقبال از تشکیل چنین نشستهایی قول هرگونه مساعدت وهمکاری دادند که بزودی نشستی با تعدادی دیگراز کارافرینان برتر، برگزار شود.

./ جزنی