روز چهارشنبه مورخ ۹/۱۱/۹۶ سومین رویداد همتاکار (آخرین رویداد در سال ۹۶) در دانشگاه اصفهان توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار گردید.

انجمن حامیان در این رویداد ضمن همکاری در برگزاری، حضوری موثر جهت معرفی بانکداری اجتماعی و کانون ها برای بهرمندی شرکت کنندگان از این زیرساخت شد.

بدین منظور نماینده انجمن و بانکدار اجتماعی مربوطه جهت عضویت افراد در کانون در این جلسه حضور داشتند و ضمن معرفی انجمن و بانک قرض الحسنه رسالت، راهنمایی لازم جهت تقویت کانون کارآفرینی اصفهان و افتتاح حساب ها را انجام دادند.

همچنین مشاوره و هدایت برای شرکت کنندگان جهت استفاده از این خدمات توسط آقای احادیث انجام شد.