• نام کانون: مرکز توانبخشی تسکین
  • نوع کانون: کارآفرینی اجتماعی
  • زمینه فعالیت کانون: توانبخشی و مشاغل خانگی اعضاء
  • محل فعالیت: استان چهارمحال و بختیاری
  • شرح فعالیت کانون:

مرکز توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن تسکین در سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت موافقت اصولی و پس از آن دریافت پروانه فعالیت از اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری گردید.

در این مرکز درمانی-توانبخشی بیماران مبتلا به اختلالات روانی که بیماری آنها شروع و پیشرفت تدریجی داشته و مدت طولانی دوام یافته که این عامل باعث افت عملکرد و ایجاد ناتوانی یا معلولیت در این افراد گردیده، مورد درمان قرار می گیرند.تعداد بیماران تحت پوشش خدمات روزانه ۵۰ نفر و تعداد بیماران دریافت کننده خدمات حمایتی(مددکاری)۳۰۰ نفر می باشد که تعداد کل آنها ۳۵۰ نفر و در محدوده سنی ۱۵ تا ۶۰ سال می باشند.

خدمات توانبخشی پزشکی این مرکز شامل مداخلات درمانی است که در جهت پیشگیری از عود و یا پسرفت بیماری انجام می شود. خدمات توانبخشی روانی اجتماعی شامل اقداماتی است که از طریق ایجاد بستر مناسب، تا حد امکان شرایط حضور بیماران روانی در جامعه را فراهم می سازد. خدمات توانبخشی آموزشی شامل آموزش مهارتهای زندگی به بیماران و آموزش به خانواده در قالب جلسات مستمر و تهیه بروشورهای اطلاع رسانی در زمینه های بیماری های روانی،درمان،بیماران بهبود یافته و موضوعات دیگر جهت استفاده بیماران، خانواده ها و عموم مردم می باشد.

خدمات توانبخشی حرفه ای که بخش بسیار مهم و کلیدی این خدمات می باشد مجموعه اقداماتی را شامل می شود که در جهت حرفه آموزی بیمار و به منظور اشتغال و به کار گماری وی انجام می شود.به گونه ای که بیمار بتواند از طریق آن ضمن کسب درآمد و تامین معاش به منزلت شخصی و اجتماعی مناسب دست یابد (اکثر بیماران این مرکز سرپرست و نان آور خانوار می باشند و در نهایت خدمات فرهنگی، هنری و ورزشی شامل آموزش هنر بر اساس معیارها و برنامه های توانبخشی جهت نیل به اهداف توانمند سازی و انجام فعالیتهای ورزشی منظم با توجه به اهداف توانبخشی و توانمند سازی و همچنین تشکیل تیم های فرهنگی ورزشی جهت حضور بیماران در رقابتهای ورزشی یا هنری و جشنواره های مختلف می باشد.

در تاریخ بهمن ماه ۹۴ به منظور ایجاد مشاغل خانگی و امید به زندگی در این بیماران کانون قرض الحسنه با عنوان (کانون مرکز توانبخشی تسکین)از سوی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان تاسیس گردید و در مرحله اول تعداد ۴۰ نفر از بیماران با کانون بازرگانی درخشان مرتبط گردیدند و در حال حاضر نسبت به توان خود صنایع دستی نمدی شامل کفش و کیف تهیه می نمایند و دستمزد دریافت می دارند.