• نام کانون: حامیان توسعه کارآفرینی
 • نوع کانون: اجتماعی
 • زمینه فعالیت کانون: حمایت از طرحهای کارآفرینی
  توسعه فرهنگ قرض الحسنه
 • محل فعالیت: اصفهان
 • شرح فعالیت کانون:
  • بستر سازی فعالیت های کارآفرینی
  • دعوت خیرین و مسئولین حوزه کارآفرینی استان در راستای مسئولیت های اجتماعی محوله برای بست و توسعه کارآفرینی اجتماعی
  • فرهنگ سازی و نشر تعهد داشتن مسئولیت های اجتماعی و فعالیت در زمینه کارآفرینی اجتماعی در راستای حل معضلات اجتماعی
  • تامین رفاهیات افراد
  • همسو سازی فعالیت پراکنده اعضا در یک جهت