• نام کانون: صدیقین
  • نوع کانون: اجتماعی
  • زمینه فعالیت کانون: تولید پوشاک و صنایع دستی
  • محل فعالیت: نایین
  • شرح فعالیت کانون:
    • تشکیل کانون توسط زنان سرپرست خانوار و یا تحت پوشش بهزیستی
    • تشکیل کارگاه تولید پوشاک  وصنایع دستی ارزان قیمت
    • ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار جهت رفع معضلات اجتماعی این قشر از جامعه