• نام کانون: رزمیاران
 • نوع کانون: اجتماعی
 • زمینه فعالیت کانون: تولید قطعات خودرو
 • محل فعالیت: نایین
 • شرح فعالیت کانون:
  • تشکیل کانون به منظور بهم رسانی با واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر کشور جهت تبادل تولیدات.
  • اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در بین کارکنان
  • سوق دادن حسابهای بانکی به بانک قرض الحسنه رسالت
  • توسعه کارآفرینی در بین واحدهای صنعتی و تولیدی
  • نشر و فرهنگ سازی کارآفرینی جهت جلوگیری از معضلات اجتماعی ناشی از عدم اشتغال و تعطیل شدن کارگاه ها
  • خلاقیت و نوآوری در ایده های صنعت مذکور