در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۶بمنظور آشنایی هرچه بیشتر امام جماعت مسجد امام صادق (ع) با شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت نشستی باحضور کارشناسان انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارافرینی اجتماعی در دفتر ایشان درمسجد برگزار گردید .

در ابتدا کارشناسان ضمن ارائه گزارش ، به معرفی حوزه کاری خود پرداختند و با بیان اهداف انجمن و ظرفیت های موجود، قول همکاری جهت تحقق برنامه های ارائه شده در چارچوب ضوابط بانک قرض الحسنه رسالت دادند.

در پایان آقای تدین امام جماعت مسجد ، قول مساعد دادند که جهت توجیه نمازگزاران اقدام نمایند ودر اولین فرصت ممکن نشستی با مسئولین انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه وهمچنین بانک قرض الحسنه رسالت داشته باشند.

./زهراجزنی