• نام کانون: بانوان نگین کویر
  • نوع کانون: اجتماعی
  • زمینه فعالیت کانون: حوزه بانوان
  • محل فعالیت: یزد
  • شرح فعالیت کانون:

۱-حوزه اشتغال  بانوان (کارآفرینی برای بانوان )
۲ – رفع موانع اشتغال و ایجاد فضای مناسب و مفید برای احیاء صنایع دستی و میراث فرهنگی و حمایت از خانواده ها با کمک کانون به نحوی که با گردهمایی بانوان در کنار هم بستر مناسب خود اشتغالی و یا کانونهای کارآفرینی کوچک ایجاد گردد و حتی در خانه و در کناد اعضای خانواده فعالیت اقتصادی خود بپردازند وبا فعالیت اقتصادی ایجاد شده از محل تحصیلات اخذ شده از کانون چرخ اقتصاد منزل را به کمک همسران خود بچرخانند.