در مورخه ۹۶/۳/۱۶ جلسه کار و زندگی با مدیران مجمع کارآفرینی استان آذربایجان شرقی، جناب آقای دکتر توکلی و مهندس امیر سام و دکتر یوسفی در اتاق کارآفرینی استان برگزار گردید.

در این جلسه اهداف عالیه انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی از بُعد قرض الحسنه و کارآفرینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه در خصوص ایجاد کارگاه‌های خرد و اجتماعی در حاشیه شهرها و روستاها خصوصا حاشیه دریاچه ارومیه و… مورد پیشنهاد مدیران مجمع قرار گرفت.

در این راستا مقرر شد کارگروه‌های تخصصی کارآفرینی وNGOهای استان در این راستا با انجمن همکاری نمایند تا استان آذربایجان شرقی در بحث کارآفرینی اجتماعی با توجه به پتانسیل‌های موجود اسوه‌ای برای سایر استان‌ها قرار گیرد.

./ هابل آفاق آذر