• نام کانون: خوشه های کنجدی
  • نوع کانون: اجتماعی
  • زمینه فعالیت کانون: فرآورده های کنجدی و تولید محصولات کنجدی
  • محل فعالیت: یزد شهرستان اردکان
  • شرح فعالیت کانون:

۱-ایجاد شهرک صنعتی مختص فعالین حوزه محصولات کنجدی
۲-ایجاد بازار تولید و بازار مصرف یکپارچه برای محصولات
۳-ساخت واحدهای تولیدی کوچک در شهرک صنعتی اردکان برای تجمع و یکپارچگی تولید کنندگان محصولات کنجدی
۴- آزمایشگاه متمرکز و بهداشت محصولات
۵-ایجاد  اشتغال برای زنان و مردان نیازمند