طی بازدید از شهر ورزنه در روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ جلسه ای در شرکت تعاونی آشیان دام سپاهان ورزنه با مدیرعامل و یکی از کارشناسان تعاونی برگزار شد.در این جلسه ضمن معرفی تکمیلی خدمات شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت (با توجه به آشنایی قبلی) و ارائه پیشنهادات و راهکارهای همکاری با این شبکه و فعالیت های کانون های همیاری اجتماعی برای ایشان توسط آقای احادیث، فرم درخواست کانون توسط راهبر و راهنمای کانون، تکمیل و تسلیم انجمن شد.

همچنین فعالیت های فعلی و آتی شرکت برای همکاری بیشتر با انجمن توسط کارشناس شرکت آشیان دام تشریح و مورد بررسی قرار گرفت و از طرف انجمن یادبودی نیز تقدیم این کانون شد.

./محمدرضا رقائی