در راستای حمایت از کانون های همیاری اجتماعی و رشد و تعالی آن ها، همچنین مباحث آموزشی-توجیهی مورد نیاز کانون ها، روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ بازدیدی از کانون خیریه حضرت ابو الفضل (ع) عاشق آباد به عمل آمد.

در این بازدید که آقایان احادیث و صاحب فصول از انجمن حضور داشتند ضمن تسلیم فرم های مورد نیاز برای کانون و اعضای آن، از جمله افتتاح حساب قرض الحسنه و حساب جاری و … ، با راهنما و راهبر در مورد انجام امور جاری خیریه در قالب کانون گفتگو شد.

همچنین راهنمایی لازم در مورد نحوه عملکرد راهبر و راهنما انجام شد و پیشنهاداتی برای تقویت کانون و اعضای آن به ایشان داده شد و هدایا و یادبودهایی نیز تقدیم ایشان گردید.

./محمدرضا رقائی