در تاریخ ۷ اسفند ۹۵ بدنبال تشکیل جلسات ترویج و گفتمان سازی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، جلسه ای با حضور مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران استان لرستان برگزار شد.

در این جلسه آقای ابراهیمی دبیر «انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان لرستان» فراهم نمودن زمینه کسب و کار اجتماعی برای افراد نیازمند و استفاده از الگوهای کارآمد را از جمله اهداف این انجمن عنوان نمودند و افزودند : رویکرد اصلی این انجمن کارآفرینی برمبنای سنت پسندیده قرض الحسنه می باشد.

آقای مهندس صورتیان مدیر عامل شرکت «توسعه و عمران استان لرستان» با اشاره به کتاب کسب و کار اجتماعی محمد یونس عنوان نمودند که از مدتها قبل این کتاب را مطالعه نموده و به دنبال فرصتی برای بهره برداری از مطالب کتاب کسب و کار اجتماعی جهت ایجاد اشتغال در استان بودم.

ایشان همچنین خواستار تداوم تشکیل این جلسات و تشریک مساعی در این زمینه ها شد. پس از آن سایر حاضرین در جلسه نقطه نظرات خود را بیان داشتند که مقرر شد در فرصت های مناسب و تشکیل جلسات بعدی زمینه ایجاد کانون های قرض الحسنه در حوزه توسعه و عمران استان فراهم گردد.

./ محمد حیاتی