انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه وکارآفرینی اجتماعی یک سازمان مردم نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی و داوطلبانه است که بدنبال «اشاعهی نهادیِ فرهنگِ کارگروهی، توانمندساز، کارآفرینانه و منصفانه بر محور قرضالحسنه» است.
کارآفرینی اجتماعی را اینگونه تعریف میشود: کارآفرینی‌ای که در آن موسسین و سهامداران با هدف رفع یک معضل اجتماعی و نه با هدف کسب سود بیشتر، گرد هم جمع می‌شوند و سود حاصل از این شرکت برای نیل به هدف درنظر گرفته شده مصرف خواهد شد.
از نظر ما (و البته بسیاری از صاحب نظران)، مهمترین معضل کشور در دهه آتی معیشت و اشتغال است. امیدواریم که در انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی بواسطه برکت حاصل از دور هم جمع شدن گروههای با اهداف اجتماعی بتوانیم بیش از پیش آنها را در رفع مشکلات معیشتی  و اشتغال که ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی در آن نهفته است، توانمند کنیم. بخوبی می­دانیم که، مخصوصا اگر اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته را دنبال کنیم نتایج بسیار بهتری را بدست خواهیم آورد زیرا، از یک سو در این محل‌ها مزیت های بالقوه زیادی وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته و از سوی دیگر با رونق گرفتن فعالیت‌های مولد در این مناطق مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) شکل خواهد گرفت و بسیاری از معضلات کلان شهر‌ها نیز حل خواهد شد.

ضمنا، اساسنامه انجمن از این لینک قابل دسترس است.

مجوز فعالیت 11-5-94

پروانه فعالیت انجمن در سطح ملی

i

طریقه‌ی اشاعه‌ی نهادی کارآفرینی اجتماعی در انجمن
انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی یک زیرساخت نهادی است تا اعضایش به یکدیگر کمک کرده و در جهت هدف انجمن گام بردارند. با این دیدگاه در انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، سعی می‌شود کارآفرینان اجتماعی را گردهم جمع کنیم تا از نتایج مثبت هم افزایی ایجادشده نتنها خود این کارآفرینان بلکه، کل جامعه نیز منتفع شوند.

iلوگو

اعضا

برای اعضای انجمن این شرط وجود دارد که حداقل باید با قسمتی از هدف بزرگ ” اشاعه­ ی نهادیِ فرهنگِ کارگروهی، توانمند‌ساز، کارآفرینانه و منصفانه بر محور قرض‌الحسنه” همراستا باشند و با هیچ قسمت آن مخالف نباشند. همه‌ی کارآفرینان اجتماعی چه با تجربه‌ترها، که این تجربه شان میتواند چراغ راه سایرین باشد و چه کسانی که فقط یک ایده کارآفرینی اجتمای دارند بدون هیچ هزینه‌ای میتوانند به عضویت این انجمن در بیایند و از این طریق رشد شتابان‌ترخود و همقطارانشان را فراهم کنند. به امید آنکه بتوانیم در جهت رفع معضلات اجتماعی در کشور عزیز ایران کمی توفیق داشته باشیم و باهم و در کنار هم رشد کنیم.

انجمن در راستای هدف خود، از عضویت ۴ نوع نهاد اجتماعی استقبال میکند:

  1. شرکت ها و موسسات غیرانتفاعی و دیگر نهادهای‌ثبت‌شده که علاقمندهستند در قالب حقوقی و با هدف مشابه، عضوی از انجمن باشند. به این نوع اعضا کانون سازمانی گفته می‌شود.
  2. گروه هایی که ماهیت حقوقی رسمی ندارند، ولی در کنار هم و با هدفی مرتبط با اهداف انجمن شکل گرفته اند. به این نوع اعضا «کانون های حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی» یا به اختصار کانون اجتماعیمیگوییم.
  3. کارآفرینانی که در حوزه تولیدات خرد و با هدف کارآفرینی برای اقشار ضعیف و/یا در مناطق محروم فعالیت می­کنند، در صورت تمایل می­توانند با عنوان کانون کارآفرینیعضو انجمن شوند. نحوه ثبت نام این گروه مانند گروه کانون‌های اجتماعی است.
  4. اشخاص تاثیرگذار که عضویت آنها در انجمن میتواند مشوق و انگیزاننده اقشاری از جامعه هدف انجمن باشد.