در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ در راستای ترویج و گفتمان سازی اهداف حامیان قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی جلسه هم اندیشی رابط فرهنگی بانوان دبیرخانه انجمن استان با یک تن از بانوان فرهنگی و خبری استان در مکان انجمن تشکیل گردید.
در ابتدا سرکار خانم امینی رابط فرهنگی بانوان دبیرخانه استان در مورد فعالیتهای انجمن و اهداف آن و کارهای صورت گرفته در سطح استان توضیحاتی را دادند و هدف اصلی انجمن را ترویج و نهادینه کردن فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرین اجتماعی بیان نمودند در مورد تشکیل کانون و اهداف آن و اینکه انجمن بستر ساز کانون ها میباشد و با استفاده از ظرفیت های قرض الحسنه به کار آفرینی توضیحاتی را ارائه کرده و اشاره نمودند که نام گزاری سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری نشان میدهد رفع مشکل اقتصادی اصلی ترین اولویت مسئولان در برنامه ریزی های کلان کشور است .
مقرر شد توسط سرکار خانم قاسمی با خبرنگاران استان هماهنگی صورت گرفته و در جهت اطلاع رسانی و خبرگزاری و معرفی انجمن در سطح جامعه فعالیت و همکاری نمایند.