دیدار اعضای شبکه توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت با فرماندار شهرستان اردکان در مورخ ۹۷/۰۵/۱۷ در محل فرمانداری شهرستان اردکان برگزار شد.
در ابتدا طباطبایی دبیر انجمن استان و باقری مدیریت بانک قرض الحسنه رسالت استان ابراز داشتند که با خیرو برکتی که در قرض الحسنه وجود دارد میتوان قدم های بزرگی را برداشت.
طباطبایی در مورد شبکه توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت و اعضای شبکه ونحوه ی فعالیت هرکدام توضیحاتی را ارائه داد و نقش انجمن را در این شبکه به توضیحات کامل پرداختند و تشکیل کانون های همیاری اجتماعی و روستایی و کانون های کارو زندگی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
که میتوان با استفاده از ظرفیت های قرض الحسنه و پول خرد و گردش مالی افراد حامی به کارآفرینی و اشتغال زایی پرداخت.و مقرر گردید در ابتدای امر کانونی برای هر منطقه از روستاها،بخش ها و دهیاری های شهرستان اردکان تشیکل گردد.